Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - marzec 2018

1.  Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy  Pabianice na okres 36 miesięcy:

od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.018 r. w sprawie określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r, poz. 472.), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminę, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

  • W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług obejmującą zarówno gospodarstwa domowe, przemysł jak i odbiorców pozostałych.
  • W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono również jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług obejmującą zarówno gospodarstwa domowe, przemysł jak i odbiorców pozostałych.

3.    Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
 1) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
W rozliczeniach za odebrane ścieki:
 1) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody  

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 1,  pkt. 9 do 12 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i  usług ( VAT ) wprowadzony odrębnymi przepisami.

3.1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

1

cena za dostarczoną wodę:
- w okresie 01.07.18-30.06.19

- w okresie 01.07.19-30.06.20

- w okresie 01.07.20-30.06.21

 

2,60

2,86

3,15

 

2,81

3,09

3,40

 

zł/m3

zł/m3

zł/m3

3.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

1

cena za odprowadzone ścieki:

- w okresie 01.07.18-30.06.19

- w okresie 01.07.19-30.06.20

- w okresie 01.07.20-30.06.21

 

8,00

8,80

9,70

 

8,64

9,50

10,48

 

zł/m3

zł/m3

zł/m3

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości  różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego, w terminie nie dłuższym niż określony w ustawie , ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim  przypadku jako równą ilości  wody wynikającej z norm.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.

Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku przemysłowych dostawców ścieków.

Oczyszczanie ścieków Gmina zleca odrębnemu podmiotowi gospodarczemu.

Użyte określenia:

  1. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na  każdym przyłączu wodociągowym
  2. wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony  z Gminą,
  3. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
  4. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu).

5.2 Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice  uchwalonym przez Radę Gminy Pabianice Uchwałą Nr XLVIII/264/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r.