Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

GOPS.111.1.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE 
na  stanowisko - asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach  mieszczącym się przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

I. Stanowisko pracy:

 • asystent rodziny
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.
 • Miejsce pracy: praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 5. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
 7. osoba składająca aplikację nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny - jeśli dotyczy.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 3. wykształcenie średnie i odbyte szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodzinąwykształcenie wyższe na do
 4. wolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określoego przez Ministra właściwego ds. Rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

 1. Samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.
 2. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

V. Wymagane dokumenty

 1. CV,
 2. list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenia kandydata o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
  3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku.
  4. oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona - w przypadku kandydata, który jest rodzicem.

VI. Termin składania dokumentów:

 1. kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Torowej 21 w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Pabianice w terminie do dnia 19 września 2014r do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach".
 2. oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
 3. termin otwarcia ofert w dniu 22.09. 2014. 
 4. konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniu 24 września 2014r. o godz. 12.00
 5. konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
 6. do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
 7. wyniki konkursu na stanowisko inspektora zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Pabianice i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze - asystent rodziny (21.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Mielczarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2014-09-09 12:18:01
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2014-09-09 12:27:51
Ostatnia zmiana:2014-09-09 12:31:15
Ilość wyświetleń:2070

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij