Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Pabianice na okres 12 miesięcy:

od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2014 r. poz. 822.), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 127 poz. 886.), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminę, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług obejmującą zarówno gospodarstwa domowe, przemysł jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono również jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług obejmującą zarówno gospodarstwa domowe , przemysł jak i odbiorców pozostałych.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

  1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

  1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 1, pkt. 9 do 12 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.

3.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

  

L.p.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

 

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

 

cena za dostarczoną wodę

2,38

2,57

zł/m3

 3.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

 

cena za odprowadzone ścieki

6,14

6,63

zł/m3

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego, w terminie nie dłuższym niż określony w ustawie, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowe i odbiorców przemysłowych.

Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku przemysłowych dostawców ścieków. Oczyszczanie ścieków Gmina zleca odrębnemu podmiotowi gospodarczemu.

Użyte określenia:

  1. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym 
  2. wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Gminą,
  3. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
  4. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu)

5.2 Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice uchwalonym przez Radę Gminy Pabianice Uchwałą Nr XLVIII/264/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Izbicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2015-03-05 17:37:41
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2015-03-05 18:02:30
Ostatnia zmiana:2015-03-05 18:02:49
Ilość wyświetleń:1756

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij