Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Pabianice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego
 "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w 2015 roku"

1. W otwartym  konkursie ofert mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i  o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami
2) podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.  Rodzaj zadania.

1) kolonie,
2) półkolonie
3) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe
4) wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice.

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

- 15.000 złotych /piętnaście tysięcy złotych/.

4.  Zasady przyznawania dotacji.

Zasady  przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i  o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami /, 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646/,3)  uchwały Nr  LVII/468/2014 Rady  Gminy  Pabianice z dnia 28.10.2015 r. w sprawie ustalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Pabianice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

5.  Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich : od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia  2015 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.    

6.  Termin  składania ofert.

1) Wyznacza się  termin składania ofert do dnia 22.06.2015 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.
2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs".
3) Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25 /.
4) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny statut oferenta;
b) aktualny odpis lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy                 i kierownika wypoczynku wraz z dokumentami potwierdzającymi je;
d) informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.


7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2015 r. o godz. 13:15
2) Wybór ofert nastąpi w ciągu  7 dni od dnia otwarcia ofert.
3) Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:

a) zawartość merytoryczna oferty;
przystępujący do konkursu powinni:

- posiadać zróżnicowaną ofertę programową (m.in. liczba wycieczek i imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży)
- zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
- wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych lub środków   pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;

c) wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

8.  Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.

W roku 2014 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 90.000 złotych, z której skorzystało 327 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice.

9. Formularze ofert można pobierać ze strony internetowej biuletynu informacji publicznej:   www.bip.pabianice.gmina.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 ,  pokój nr 4, parter.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42  213 96 60 wew. 124.


Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda


 

Załączniki

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (883.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2015-05-28 09:15:36
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2015-05-28 09:33:34
Ostatnia zmiana:2015-05-28 09:33:45
Ilość wyświetleń:1648

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij