Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Pabianice, 29 maja 2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY PABIANICE

Znak sprawy: KOM.271.1A.2015

Urząd Gminy w Pabianicach zaprasza do składania ofert na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice” wraz z elementami uzupełniającymi

1.       Zamawiający

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice Henryka Gajdę, z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, województwo łódzkie, powiat pabianicki. Tel./fax: 42 213 96 60, e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl, NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804.

2.       Zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

-          Stworzenie baz danych informacji nt. gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.

-          Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 – 2020.

-          Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach.

-          Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności czterech spotkań z mieszkańcami.

-          Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i będzie on stanowił integralną część umowy.

3.       Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi.

 

4.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a.       Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

b.      Posiadają wiedzę i doświadczenie. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał:

-      co najmniej dwie usługi w zakresie:  opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej ograniczenia niskiej emisji lub planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP zakończone uchwaleniem dokumentu sporządzone dla gminy powyżej 5000 mieszkańców (stan na dzień sporządzenia dokumentu) oraz załączone dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje).

-      co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania planu zaopatrzenia w energię, ciepło i gaz zakończone uchwaleniem dokumentu sporządzone dla gminy powyżej 5000 mieszkańców (stan na dzień sporządzenia dokumentu) oraz załączone dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje).

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

 

5.       Termin wykonania zamówienia:

 

1)                  Stworzenie baz danych informacji nt. gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych – do dnia 30 września 2015 r.

2)                  Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 – 2020. – do dnia 30 listopada 2015 r.,

3)                  Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice”. – do dnia 30 listopada 2015 r.,

4)                  przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej – do dnia 30 września 2015

5)                  Współorganizacja i uczestnictwo w czterech spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami dotyczącymi planu gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii.- pierwszych dwóch do dnia 30 lipca 2015 r., dwóch kolejnych do dnia 30 października 2015 r.

 

6.       Informacje o procedurze zapytania ofertowego

 

a.       Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. z dopiskiem „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice"

b.      Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl jako skan dokumentu - oferty. W tytule wiadomości należy wpisać: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice.

c.       Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – 100%

d.      Termin związania ofertą: 30 dni.

e.      Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pabianice.gmina.pl

f.        Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

- Mariusz Rzepkowski, e-mail: mariusz.rzepkowski@pabianice.gmina.pl, tel.: 502 64 75 91.

g.       Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bip.pabianice.gmina.pl

h.      Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

i.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy w przypadku gdy oferta z najniższą ceną będzie przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie przez Zamawiającego na realizację zadania lub w przypadku gdy żadna z otrzymanych ofert nie będzie oferowała wykonania zamówienia w pełnym zakresie.


 

7.       Lista załączników

-        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

-        Wzór formularza ofertowego

-        Wzór Umowy

-        Wytyczne do tworzenia Planów gospodarki Niskoemisyjnej - Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/20I3 w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Wójt Gminy Pabianice
/-/ Henryk Gajda

Załączniki

Zapytanie ofertowe (21.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (21.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (17.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - Wzór umowy (24.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 (158.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 2015.06.03 (429.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2015-05-29 10:11:30
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2015-05-29 12:21:12
Ostatnia zmiana:2015-06-03 09:21:54
Ilość wyświetleń:2642
Gmina Pabianice
Torowa 21, 95-200 Pabianice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij