Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku"


1.   W otwartym  konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe  w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz 1817), które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.  Rodzaj zadania.

1) kolonie,
2) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe
3) wycieczki
4) półkolonie

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.
     
3. Zasady przyznawania dotacji.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (stacjonarnego i wyjazdowego), określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr XXXI/290/2016 r. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia " Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

Ponadto, zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),
 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

      
4.  Termin i warunki realizacji zadania.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w ciągu roku budżetowego 2017 w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania
wynosi: 90. 000 zł ( dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).     
     

5.  Termin  składania ofert.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz. U. Z. 2016 r. poz 1300).

2) Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny.

3) O środki w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się  oferenci, prowadzący działalność dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.

4) Organizacja ubiegająca się o środki w ramach otwartego konkursu ofert, może przedłożyć więcej niż jedną ofertę na realizację zadania publicznego.

5) Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6) Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem "Otwarty Konkurs" lub za pośrednictwem poczty.

7) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 r. o godz. 14.00

8) W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie .

Informacja!!! ( ażda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: nie dotyczy. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem funkcji, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta.


6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 14.30

2) Na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników lub dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od momentu poinformowania do drogą elektroniczną lub pocztową.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.

4) Oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pabianice którą stanowić będą: przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Rady Gminy Pabianice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.

5) Komisja wypracowuje stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich oferentów i przedstawia propozycję przyznania dotacji, a ostateczną decyzję co do wysokości kwoty  przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Pabianice.

6) Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

- oceni zawartość merytoryczną ofert :
- oferenci powinni posiadać zróżnicowaną ofertę programową ( m.in. liczba wycieczek i imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży, zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek);
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3.ust. 3. będą realizować zadanie;
- uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność,terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
- uwzględni planowany przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, który musi stanowić min 25% całkowitych kosztów zadania;
- uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7) Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy.

7.  Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.

W roku 2016 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 90.000 złotych, z której  skorzystało 294 dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.

8.   Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 30,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 - 213 96 60, 213 96 76, w. 133.

 

Wójt Gminy Pabianice
 Henryk Gajda

 


 

Pabianice, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Pabianice
o zmianie w treści otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego " Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku"

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i  młodzieży w 2017 r., ogłoszonego w dniu 20.04.2017 r, zmienia się termin składania ofert w ust. 5, oraz termin otwarcia przedłożonych ofert w ust. 6. Zmienione punkty otrzymują brzmienie:

1. w ust. 5 pkt 7. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 12 maja o godz. 14.00.
2. w ust. 6 pkt 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja o godz. 14.00

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (223.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (39.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania (32.4kB) Zapisz dokument  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Madej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-04-20 11:18:11
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-04-20 11:59:04
Ostatnia zmiana:2017-04-24 15:22:52
Ilość wyświetleń:1260

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij