Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na 
stanowisko urzędnicze


- podinspektor ds. obsługi biura rady gminy 


w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony  18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja, prawo),
- minimum 3 letni staż pracy (na umowę o prace),
- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
- znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw: o samorządzie gminnym, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 
o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o funduszu sołeckim i aktów wykonawczych do tych ustaw,
- biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
2) Wymagania dodatkowe:
- znajomość Statutu Gminy Pabianice w części dotyczącej  funkcjonowania
i organizacji pracy Rady Gminy Pabianice,
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
Do zadań stanowiska ds. obsługi biura rady gminy należy:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji i z tym związane sprawy kancelaryjno-techniczne, w szczególności:
a) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady Gminy oraz jej Komisji;
b) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady Gminy,
c) terminowe przekazywanie Wójtowi Gminy odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji, wyciągów z protokołów sesji Rady;
d) współpraca z właściwymi merytorycznie Referatami w przygotowywaniu materiałów dotyczących projektów uchwał oraz innych materiałów  na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji;
e) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej Komisji;
f) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
2. Współdziałanie z radami sołeckimi, w szczególności z ich przewodniczącymi - sołtysami, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
3. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim w zakresie:
a) prowadzenie dokumentacji sołectw, przygotowywanie wzorów stosownych druków,
b) sprawdzanie pod względem formalnym złożonych przez sołectwa wniosków.
4. Realizacja zadań związanych z wyborem ławników.
5. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z wyborami, referendami i konsultacjami społecznymi.
6. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,
7. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań.

3. Warunki pracy na stanowisku

- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,


4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach
W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6%
 (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
 

5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia:
a) o nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych,
    (wg. wzorów dostępnych na BIP Urzędu)
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.
 

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,

2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia:
"konkurs na stanowisko  podinspektor ds. obsługi biura rady gminy".

3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 marca 2018 r. do godziny 15:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

7. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21.

Pabianice, dnia 12 marca 2018 r.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (16.3kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie nr 1 (28.5kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie nr 2 (28.5kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie nr 3 (28.4kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie nr 4 (28.5kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie - dane osobowe (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-03-12 15:20:12
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-03-12 15:24:20
Ostatnia zmiana:2018-03-12 16:03:21
Ilość wyświetleń:857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij