Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały Nr LII/467/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/312/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice  (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko). Zmianie uległ załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 10.05.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla części wsi Górka Pabianicka, części wsi Piątkowisko i części wsi Porszewice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.04.2018 r. do 16.05.2018. r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice  w godzinach od 12:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach lub na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2018  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice o godz. 13:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko),
- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla części wsi Górka Pabianicka, części wsi Piątkowisko i części wsi Porszewice)
- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. dokumentów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice  (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) oraz projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla części wsi Górka Pabianicka, części wsi Piątkowisko i części wsi Porszewice) podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowań.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl  
w terminie do dnia 10.05.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pabianice.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uwarunkowania rozwoju - rysunek (35.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kierunki zagospodarowania - rysunek (36.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice - rysunek (36.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-04-16 15:04:25
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-04-17 08:15:53
Ostatnia zmiana:2018-04-17 08:19:24
Ilość wyświetleń:488

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij