Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

2018.05.08 - otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego "Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych"

Wójt Gminy Pabianice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego

 „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację  imprez folklorystycznych ”

 

1.W otwartym  konkursie ofert mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie kultury :

 

1)      organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz.450),

2)      podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową

w zakresie upowszechniania  i promocji kultury ludowej.

 

2.  Rodzaj zadania.

1)      imprezy kulturalne

2)      imprezy plenerowe

3)      festiwale folklorystyczne

4)      przeglądy folklorystyczne

       o zasięgu terytorialnym obejmującym co najmniej powiat pabianicki.

 

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

   - 30.000 złotych /trzydzieści tysięcy złotych/.

     

4.  Zasady przyznawania dotacji.

 

          Zasady  przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy :

 

1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),

2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077),

3)      uchwala Rady Gminy Pabianice nr XLVII/449/2017 r. z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

4)      uchwała Nr LIV/496/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. ( dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).

 

 

 

 

 

5.  Termin i warunki realizacji zadania.

 

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta        w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 17 sierpnia  2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.        

     

 

6.  Termin  składania ofert.

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 ( Dz. U. z. 2016 r. poz 1300).

2)      Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny.

3)      O środki w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się  oferenci, prowadzący działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji kultury ludowej.

4)      Organizacja ubiegająca się o środki w ramach otwartego konkursu ofert, może przedłożyć więcej niż jedną ofertę na realizację zadania publicznego.

5)      Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d)informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

           f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6)      Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty.

7)      Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

8)      W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie .

 

Informacja!!! ( Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: nie dotyczy. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem funkcji, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta.

 

 

 

 

 

 

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018r. o godz. 10.00

2)      Na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników lub dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od momentu poinformowania do drogą elektroniczną lub pocztową.

3)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 21 dni od upływu terminu składania ofert.

4)      Oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pabianice którą stanowić będą: przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Rady Gminy Pabianice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.

5)      Komisja wypracowuje stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich oferentów i przedstawia propozycję przyznania dotacji, a ostateczną decyzję co do wysokości kwoty  przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Pabianice.

6)      Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

            oceni zawartość merytoryczną ofert

- oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć         kulturalnych lub integracyjnych

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3.ust. 3. będą realizować zadanie;

- uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność,terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

 - uwzględni planowany przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w  art.3.ust.3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację  zadania publicznego, który musi stanowić min 10 % całkowitych kosztów zadania;

- uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

7)       Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy.

 

 

8. Informacja  wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2017 r. na realizację wsparcia zadania publicznego w zakresie promocji kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych wynosiła 25.000 zł.

 

9.   Formularze ofert w wersji papierowej można pobierać w Urzędzie Gminy

      w  Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 17, lub elektronicznie na stronie :

      www.bip.pabianice.gmina.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 - 213 96 60, 213 96 76, w. 124.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Pabianice

               Roman Figiel

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie - folklor 2018 (1.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 1 wzór oferty (39.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 5 wzór sprawozdania (32.4kB) Zapisz dokument  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Madej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kardas
Data wprowadzenia:2018-05-08 14:33:40
Opublikował:Magdalena Kardas
Data publikacji:2018-05-08 14:40:46
Ostatnia zmiana:2018-05-08 15:16:23
Ilość wyświetleń:569

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij