Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek


Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego
 „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku ”


1.   W otwartym  konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 450 z późn.zm), które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.  Rodzaj zadania.
1) kolonie,
2) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe,
3) wycieczki,
4) półkolonie,
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których    organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ( stacjonarnego i wyjazdowego), określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr II/14/2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Ponadto, zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i  o wolontariacie / ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 450 z późn.zm )/,
 
 2)  ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych / (t.j. Dz. U. z 2017 r.
       poz. 2077 z późn. zm)/,

      
4.  Termin i warunki realizacji zadania.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w ciągu roku budżetowego 2019 w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania
wynosi: 90. 000 zł ( dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).     
     

5.  Termin  składania ofert.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
           ( Dz. U. z. 2016 r. poz 1300).
2) Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny.
3) O środki w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się  oferenci, prowadzący działalność dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.
4) Organizacja ubiegająca się o środki w ramach otwartego konkursu ofert, może przedłożyć więcej niż jedną ofertę na realizację zadania publicznego.
5) Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
6) Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty Konkurs” lub za pośrednictwem poczty.
7) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2019 r. o godz. 14.00
8) W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie .

Informacja!!! ( Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: nie dotyczy. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem funkcji, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta.


6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00
2) Na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników lub dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od momentu poinformowania do drogą elektroniczną lub pocztową.
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pabianice którą stanowić będą: przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Rady Gminy Pabianice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.
5) Komisja wypracowuje stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich oferentów i przedstawia propozycję przyznania dotacji, a ostateczną decyzję co do wysokości kwoty  przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Pabianice.
6) Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert oceni zawartość merytoryczną ofert :
- oferenci powinni posiadać zróżnicowaną ofertę programową ( m.in. liczba wycieczek   i imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży, zorganizować co najmniej 6 dniowy  wypoczynek);
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3.ust. 3. będą realizować zadanie;
- uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność,terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
- uwzględni planowany przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, który musi stanowić min 25% całkowitych kosztów zadania;
- uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
7) Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy.

       
7.  Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub  przez nie nadzorowanymi.


W roku 2018 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej    przeznaczono kwotę w wysokości 73.000 złotych, z której  skorzystało 111  dzieci  i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub ze szkół , których organem prowadzącym jest  Gmina Pabianice.

8.   Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 17.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 - 213 96 60, 213 96 76, w. 124.

 

      Wójt Gminy Pabianice
              
          Marcin Wieczorek

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (39.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania (32.4kB) Zapisz dokument  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Madej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-02-28 15:05:30
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-02-28 15:17:47
Ostatnia zmiana:2019-02-28 15:17:50
Ilość wyświetleń:263

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij