Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669/ Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na wolne 
stanowisko urzędnicze

- podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony  18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe,
- minimum 5 letni staż pracy (na umowę o prace),
- znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw o odpadach,  ochrona środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej i aktów wykonawczych do tych ustaw,
- biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
2) Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność komunikacji z petentem,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy:
1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pabianice,
2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości  objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
4. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
6. opracowanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja,
7. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
8. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym,
9. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice,
10. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
11. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
12.  prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
13. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
14. opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych w zakresie wykonywanych zadań,
15. przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,
16. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
17.  przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań,
18. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w zakresie wykonywanych zadań,
19. pomoc Radzie Gminy Pabianice, właściwym Komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


3. Warunki pracy na stanowisku

- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,


4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6%
 (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

5. Wymagane dokumenty:


1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia:
a) o nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru
   
    (wg. wzorów dostępnych na BIP Urzędu)

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.


6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów


1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 – w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,

2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia:
„konkurs na stanowisko  podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi”.

3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 września 2019 r. do godziny 14:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

7. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21.


Pabianice, dnia 10.09.2019 r.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

 

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21.
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217),
2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930/.


Pabianice, dnia 10.09.2019 r.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - 1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - 2 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - 3 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - 4 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy kandydata (10.6kB) Zapisz dokument  
Zgoda na przetwarzanie danych (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wynikach naboru (307kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Maria Tum
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-10 13:53:35
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-10 14:02:46
Ostatnia zmiana:2019-10-07 10:29:17
Ilość wyświetleń:411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij