Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Pabianice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego
"Promocja kultury regionalnej poprzez organizację  imprez folklorystycznych
"

1.W otwartym  konkursie ofert mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie kultury:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z poźn. zmian.)
2) podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania  i promocji kultury ludowej.

2.  Rodzaj zadania.

1) imprezy kulturalne
2) imprezy plenerowe
3) festiwale folklorystyczne
4) przeglądy folklorystyczne o zasięgu terytorialnym obejmującym co najmniej powiat pabianicki.


3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
   - 25.000 złotych /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
     
4.  Zasady przyznawania dotacji.

 Zasady  przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy :

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz.1870),
3) uchwala Rady Gminy Pabianice nr XXXI/290/2016 r. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia " Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"
4) uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. (dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).

 5.  Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta  w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 4 sierpnia  2017 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.       
     

6.  Termin  składania ofert.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. Z. 2016 r. poz 1300).

2) Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny.

3) O środki w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się  oferenci, prowadzący działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji kultury ludowej.

4) Organizacja ubiegająca się o środki w ramach otwartego konkursu ofert, może przedłożyć więcej niż jedną ofertę na realizację zadania publicznego.

5) Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6) Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs Folklor" lub za pośrednictwem poczty.

7) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 czerwca 2017 r. o godz. 14.00

8) W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie.

Informacja!!! Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: nie dotyczy. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem funkcji, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta.

 7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
2) Na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników lub dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od momentu poinformowania do drogą elektroniczną lub pocztową.
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pabianice którą stanowić będą: przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Rady Gminy Pabianice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.
5) Komisja wypracowuje stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich oferentów i przedstawia propozycję przyznania dotacji, a ostateczną decyzję co do wysokości kwoty  przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Pabianice.
6) Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
oceni zawartość merytoryczną ofert
 - oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych lub integracyjnych
 - oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 - oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3.ust. 3. będą realizować zadanie;
 - uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność,terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 - uwzględni planowany przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, który musi stanowić min 10 % całkowitych kosztów zadania;
 - uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
7)  Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy.


8. Informacja  wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2016 r. na realizację wsparcia zadania publicznego w zakresie promocji kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych wynosiła 14.000 zł.

9.   Formularze ofert w wersji papierowej można pobierać w Urzędzie Gminy
      w  Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 30, lub elektronicznie na stronie:
      www.bip.pabianice.gmina.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 - 213 96 60, 213 96 76, w. 133.


Zastępca Wójta Gminy Pabianice
Roman Figiel

 

Załączniki

Treść ogłoszenia (18.4kB)    
Wzór formularza oferty (39.6kB)    
Wzór sprawozdania (32.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Urszula Czerwonka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2017-05-15 15:50:47
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2017-05-15 16:00:40
Ostatnia zmiana:2017-05-15 16:00:53
Ilość wyświetleń:483