Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), uchwały Nr XL/359/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle oraz uchwały Nr XL/357/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko, zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/2017 z dnia 27 października 2017 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko)  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2018 r. do 08.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach   w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonych projektów planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów (dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle oraz część wsi Piątkowisko) rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice  o godz. 12:00-14:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle oraz obejmującego część wsi Piątkowisko),

- o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowań.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl  w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pabianice.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Załączniki

Obwieszczenie_wyłożenie Petrykozy i Piątkowisko (37.5kB)    
1. tekst_planu_petrykozy-mpzp_wyłozenie (400.9kB)    
1. rys_planu_petrykozy-mpzp_wyłozenie (1.3MB)    
1. tekst_prognozy_petrykozy-mpzp_wyłozenie (2.2MB)    
1. rys_prognozy_petrykozy-mpzp_wyłozenie (1.4MB)    
2. tekst_planu_piątkowisko_wyłożenie (405.1kB)    
2. rys_planu_piątkowisko_wyłożenie (1.3MB)    
2. tekst_prognozy_piątkowisko_wyłożenie (1MB)    
2. rys_prognozy_piątkowisko_wyłożenie (1.3MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2018-01-30 12:57:26
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2018-01-30 13:03:21
Ostatnia zmiana:2018-01-31 09:17:50
Ilość wyświetleń:684