Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice:

zgodnie z załącznikami graficznymi do ww. uchwał.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice w zakładce Uchwały Rady Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANÓW i STUDIUM.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 12.03.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszarów położonych w miejscowościach Pawlikowice, Rydzyny, Piątkowisko, Porszewice, Kudrowice, Żytowice).
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  
w terminie do dnia 12.03.2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.
Wnioski niedotyczące zakresu zmiany planów i zmiany studium oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Marcin Krzemiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-02-08 11:03:37
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-02-08 11:07:45
Ostatnia zmiana:2019-02-08 11:07:59
Ilość wyświetleń:704