Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XCVI/620/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2024 zmieniająca Uchwałę nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9, art. 403 ust. 2, 4 pkt 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski nierozpatrzone z uwagi na brak środków finansowych w danym roku budżetowym nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji w następnym roku budżetowym.”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XCVI6202024 Rady Gminy Pabianice z. w?sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z?zakresu ochrony środowiska i?gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i?przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (208,24KB)

PDFUchwała XCVI/621/2024 - protokół głosowania (33,15KB)