Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031

Pabianice, 06.06.2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031

 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie art. 5a ust. 1, w związku z art. 10e ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1259 z późn. zm.), Uchwałą nr LXXIII/495/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, zmienioną Uchwałą nr LXXIX/516/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 17 kwietnia 2023 r, Uchwałą nr XCII/597/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031.

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031 podlegał konsultacjom w szczególności:

 1. z mieszkańcami gminy Pabianice,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Pabianice organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami: miasto Łódź, miasto Pabianice, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Wodzierady, Dobroń, Dłutów, Tuszyn, Rzgów,
 4. ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,
 5. z Zarządem Województwa Łódzkiego,
 6. z Zarządem Powiatu Pabianickiego,
 7. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców i pozostałych interesariuszy z projektem Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie tegoż dokumentu

 1. Organizacja konsultacji społecznych, w tym  terminy i wykorzystane formy konsultacji

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi oraz opinie do projektu Strategii można było składać:

 1. pisemnie poprzez formularz uwag on-line – dostępny pod adresem: https://forms.gle/c2jFnRb2KQRFPVB16
 2. pisemnie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej gminy, który należało:
 • przesłać na adres mailowy urzędu: gmina@pabianice.gmina.pl lub
 • przesłać za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub
 • dostarczyć bezpośrednio na dziennik podawczy do Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
 1. ustnie oraz pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 20.05.2024 roku w godzinach 15:00 – 17:00 w Urzędzie Gminy Pabianice, adres: ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice
 1. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 6. ust. 3 i art. 10f ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), projekt Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031 w dniu 19.04.2024 r. przekazano do zaopiniowania 14 podmiotom.

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, którym przekazano projekt dokumentu:

 • Zarząd Województwa Łódzkiego,
 • Zarząd Powiatu Pabianickiego,
 • Gminy sąsiadujące z Gminą Pabianice, tj. miasto Łódź, miasto Pabianice, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Wodzierady, Dobroń, Dłutów, Tuszyn, Rzgów,
 • Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii odbyło się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy Pabianice, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Ogłoszenie o spotkaniu ukazało się na stronie internetowej Gminy Pabianice, na stronie BIP-u gminy Pabianice, na portalu Facebook, w aplikacji gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Pabianice, pracownik Urzędu Gminy oraz zespół projektowy. W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi do dokumentu.

 1. Zgłoszone uwagi

Zarząd Województwa Łódzkiego

Pismem znak BPPWŁ.ROT.426.16.2024 z dnia 10.05.2024 r. organ wydał pozytywną opinię do projektu Strategii, wnosząc następujące uwagi.

W odniesieniu do rozdz. II. Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pabianice:

 • W części diagnostycznej problematyka dostępności do usług teleinformatycznych została pominięta. Prosi się o uzupełnienie brakujących informacji.
 • Uzupełnienia wymagają zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną.

W odniesieniu do rozdz. IV. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych:

 • proponuje się uwzględnienie w ramach celu strategicznego I: Dobrze rozwinięta infrastruktura działań związanych z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej. ujętych w SRWŁ 2030, w ramach celu operacyjnego 3.6. Zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych;
 • proponuje się uzupełnienie zapisów celu strategicznego III: Wysoka jakość środowiska naturalnego o działania ujęte w SRWŁ 2030, w ramach celu operacyjnego 3.2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu oraz 3.1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska, związane z:
 • kształtowaniem spójnego regionalnego systemu obszarów chronionych województwa (SOCh), którego strategicznymi elementami w gminie Pabianice są proponowane obszary chronionego krajobrazu: Doliny Neru i Tuszyńsko-Dłutowski;
 • utrzymaniem istniejących form ochrony przyrody, powoływaniem nowych, wzbogacaniem i odtwarzaniem różnorodności biologicznej oraz renaturyzacją ekosystemów zdegradowanych;
 • zachowaniem wartości dziedzictwa kulturowego (w gm. Pabianice to m.in. zabytki nieruchome, głównie cmentarze wojenne i ewangelickie);
 • ochrony walorów krajobrazowych gminy (w tym ekspozycji i sąsiedztwa zabytkowego kościoła w Górce Pabianickiej, którego położenie na wzniesieniu stanowi istotny walor krajobrazowy gminy, już zaburzany przez nową zabudowę);
 • prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej w warunkach postępujących zmian klimatu, w tym suszy.

W odniesieniu do rozdz. VI. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy (docelowy układ elementów składowych przestrzeni):

 • postuluje się uzupełnienie nazewnictwa proponowanych obszarów chronionego krajobrazu: Doliny Neru i Tuszyńsko-Dłutowskiego na modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Obszary te stanowią elementy regionalnego systemu obszarów chronionych województwa (SOCh) – (pliki Shape, JPG z granicami w załączeniu).

W odniesieniu do rozdz. VII. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie:

 • W ramach ustaleń i rekomendacji na stronach 26-27 sugeruje się korektę zapisów dotyczących utworzenia obszarów chronionego krajobrazu w granicach spójnego regionalnego systemu obszarów chronionych województwa (SOCh) – w gminie Pabianice proponuje się utworzenie dwóch takich obszarów, a nie trzech: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Neru oraz Tuszyńsko-Dłutowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
 • Korekty wymaga zapis w pkt 1.9.: Zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego (str. 31), brzmiący aktualnie: Wskazuje się następujące zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego: zachowanie oraz podkreślanie kompozycji urbanistycznych układów ruralistycznych (1. tiret). Nie istnieją urbanistyczne układy ruralistyczne. Układy przestrzenne są rozłączne – „urbanistyczne” i „ruralistyczne”, czyli odpowiednio miejskie i wiejskie.

W odniesieniu do rozdz. VIII. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, wraz z zakresem planowanych działań:

 • wnosi się o uzupełnienie rozdziału o graficzne przedstawienie zasięgu Obszaru Strategicznej Interwencji, wyznaczonego w SRWŁ 2030, do którego należy gmina Pabianice, tj. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi. Proponuje się przedstawienie mapki z zasięgiem OSI po opisie tego obszaru, a przed fragmentami odnoszącymi się do obszarów wiejskich.

W odniesieniu do rozdz. IX. Określenie spójności strategii rozwoju gminy z dokumentami na szczeblu powiatu i województwa:

 • gmina Pabianice nie identyfikuje koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych na swoim terenie stanowiących uzasadnienie dla opracowania gminnego programu rewitalizacji. W związku z tym proponuje się umieszczenie w tekście strategii krótkiej wzmianki o rezygnacji z tworzenia GPR z uwagi na brak wskazań do jego przygotowania;
 • postuluje się zmianę nazwy kolumny w tab. 3 na str. 49, w której dwa razy wymieniono wymiar przestrzenny, a zabrakło wymiaru społecznego;
 • w tab. 3. wymieniono wszystkie cele operacyjne SRWŁ 2030, jednak pominięto cel horyzontalny, który jest celem istotnym w kontekście kształtowania polityki przestrzennej, czy nawiązywania wszelkiego rodzaju współpracy. Rekomenduje się uzupełnienie tabeli 3 o cel horyzontalny i przygotowanie zestawienia zgodności celów strategii gminy z tym celem.

Ponadto wnosi się o wprowadzenie następujących uzupełnień i korekt w strategii gminy, które nie odnoszą się w sposób bezpośredni do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, lecz mają wpływ na jakość dokumentu przedłożonego do zaopiniowania:

 • wnosi się o poprawne używanie nazwy Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ 2030) w całym dokumencie;
 • w rozdziale dotyczącym wniosków z diagnozy postuluje się uzupełnienie podstawowych informacji o gminie, takich jak m.in. powierzchnia gminy Pabianice, liczba mieszkańców, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych czy wskaźnik stopy bezrobocia.

Uwagi organu uwzględniono i wprowadzono wynikające z nich zmiany w projekcie strategii.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pismem znak P.RPP.603.119.2024.KP z dnia 24.05.2024 r. organ informuje co następuje.

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.— dalej Prawo wodne) ustalono, że gmina Pabianice, znajduje się:

 1. w północnej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
 2. w północnej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. b) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
 3. w północnej części na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
 4. poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. c) Prawa wodnego, tj. obszarem między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału.
 5. poza obszarem obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

W opracowaniu pn. Strategia Rozwoju Gminy Pabianice 2024—2031 należy zamieścić informacje o wstępowaniu na przedmiotowym terenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na mapie należy rozdzielić obszary szczególnego zagrożenia powodzią 1% i 10% oraz obszar zagrożenia powodzią 0,2%.

Uprzejmie informuję, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3) lit. a) oraz b) Prawa wodnego, zakazuje się m.in. gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji mogących zanieczyścić wody. Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia, dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich (tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich), zgodnie z art. 77 ust. 3 Prawa wodnego, może, w drodze decyzji, zwolnić od wymienionych wyżej zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód.

Działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określone są m. in. w art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.- dalej Prawo wodne). Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na wykonanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią [art. 390 ust 1. pkt 1) lit. b)] do wydania, którego organem właściwym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią należy zachować w niezmienionym kształcie i zagospodarowaniu, nie należy wprowadzać nowej zabudowy. Ponadto należy podkreślić, iż każda nowa inwestycja na terenie zagrożonym powodzią, może powodować zmianę przepływu i podpiętrzenie wód powodziowych oraz zmniejszenie retencji wodnej.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej należy promować i w pierwszej kolejności rozważać działania zakładające naturalne metody retencji a budowanie retencji sztucznej należy traktować jako działania ostatecznego wyboru, w sytuacji, gdy prze-analizowano wszystkie możliwe warianty, bardziej korzystne ze środowiskowego punktu widzenia (zgodność z art. 68 ustawy - Prawo wodne). Planowanie nowych działań inwestycyjnych w gospodarce wodnej, kształtowanie sztucznej retencji musi być poprzedzone szeregiem analiz, a dotyczące ich warunki i procedury muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami środowiskowymi, jak też być adekwatne do potrzeb w zakresie kształtowania retencji. Wszelkie działania należy realizować z uwzględnieniem zapisów planów zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Proponuje się uzupełnienie zapisów w Strategii w zakresie dotyczącym występowania suszy na terenie Gminy Pabianice.

Gmina Pabianice położona jest:

 • częściowo na terenie ekstremalnie i silnie zagrożonym występowaniem suszy atmosferycznej,
 • w całości na terenie umiarkowanie zagrożonym występowaniem suszy hydrologicznej,
 • w znacznej na terenie ekstremalnie zagrożonym występowaniem suszy rolniczej oraz nieznacznie na terenie silnie oraz słabo zagrożonym suszą,
 • w północnej części na terenie słabo zagrożonym występowaniem suszy hydrogeologicznej, a w części południowej na terenie umiarkowanie i słabo zagrożonym występowaniem suszy hydrogeologicznej.

W łącznym zestawieniu Gmina Pabianice klasyfikuje się jako w znacznej części jako obszar ekstremalnie zagrożony suszą i nieznacznie obszar umiarkowanie zagrożony suszą.

 

W opiniowanym dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 - 2031" brakuje informacji, które zawierałyby dane z II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zgodnie z art. 326 ust. 1 Prawa wodnego (Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.).

Odnosząc się do obszaru terytorialnego PGW WP RZGW w Poznaniu związanego z regionem wodnym Warty przynależnym do dorzecza Odry informuje się, że zgodnie z obowiązującą Il aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335) na terenie Gminy Pabianice częściowo zlokalizowane są jednolite części wód powierzchniowych rzecznych: Dobrzynka (PLRW600010183229), Ner od Dobrzynki do Wrzącej (PLRW600011183235), Pałusznica (PLRW600009182869), Pisia (PLRW600010183249) i Wrząca (PLRW6000091832369).

W oparciu o obowiązujący Plan dla obszaru Odry w regionie wodnym Warty wszystkie jednolite części wód powierzchniowych charakteryzuje zły stan wód, w związku z czym są one zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wszystkie jednolite rzeczne posiadają derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych. Dla wszystkich ww. jednolitych ustalono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto dla wszystkich jednolitych poza Pisią ustalono odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, jakim jest ustalenie mniej rygorystycznych celów. Dodatkowo dla jednolitej Dobrzynka ustalono także odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej z uwagi na planowane inwestycje.

Z terenem gminy nie są związane jeziora będące jednolitymi częściami wód powierzchniowych jeziornych.

W ramach analizowanego obszaru zidentyfikowano dwie jednolite części wód podziemnych: PLGW600072 i PLGW600083. Jednolita PLGW600072 posiada zarówno dobry stan ilościowy jak i dobry stan chemiczny w związku z czym jest niezagrożone pod względem ilościowym oraz chemicznym oraz nie posiada ustalonych derogacji. Natomiast jednolita PLGW600083 posiada dobry stan chemiczny, natomiast słaby stan ilościowy. Stan ilościowy jest zagrożony, natomiast chemiczny jest niezagrożony. Przedmiotowa część wód posiada ustaloną derogację z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w związku ze stopniem wykorzystania dostępnych zasobów.

Uwagi organu uwzględniono i wprowadzono wynikające z nich zmiany w projekcie strategii. W zakresie uwagi dot. rozdzielenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 1% i 10% oraz obszar zagrożenia powodzią 0,2% - uwagę uwzględniono, załączając do projektu strategii odrębny rysunek.

 

Prezydent Miasta Łodzi

Pismem znak DSR-BS-II.033.2.2024 z dnia 22.05.2024 r. organ zaopiniował pozytywnie projekt Strategii, wnosząc następujące uwagi.

 1. Na s. 16 zapis „Wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe” warto uzupełnić dodatkowym komentarzem np. „w koordynacji z istniejącą zabudową i możliwościami obsługi transportem zbiorowym”. Dzięki temu zapis pozostanie spójny z zapisem „Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy” na tej samej stronie oraz zapisami w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
 2. Na s. 18 zapis „Organizacja miejsc sprzedaży produktów lokalnych” warto uzupełnić o sformułowanie „we współpracy z gminami Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”, co może znacząco poszerzać rynki zbytu realizując jednocześnie postulat rozwijania zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym.
 3. Na s. 19 w zapisie „Współpraca z ościennymi gminami w celu utworzenia sprawnej sieci połączeń” proponujemy uzupełnienie do postaci: „Współpraca z ościennymi gminami, pozostałymi gminami ŁOM oraz przewoźnikami i organizatorami przewozów kolejowych w celu utworzenia sprawnej sieci połączeń”. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego dostrzega potrzebę koordynacji organizacji połączeń transportu zbiorowego w całym ŁOM a także potrzebę jej hierarchizacji, gdzie przewozy autobusowe będą częściowo pełnić rolę dowozową do połączeń szynowych. Łódzka Kolej Aglomeracyjna już obecnie organizuje przewozy autobusowe o charakterze dowozowym, nie można wykluczyć ich realizacji w przyszłości także na terenie gminy Pabianice.
 4. W tabeli na s. 21, jako wskaźnik realizacji celu „Rozwój Transportu Publicznego” sugerujemy umieszczenie także wskaźnika „liczba połączeń komunikacji zbiorowej uruchamianych w koordynacji z innymi samorządami", co pozwoli na owskaźnikowanie także współpracy międzygminnej i metropolitarnej w zakresie transportu zbiorowego.
 5. W modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej na s. 23-24 warto uwzględnić także powiązania z linią kolejową nr 14. Linia ta przebiega przez teren gminy, ale nie ma na jej terenie stacji. Ze względu na to, że, zwłaszcza po otwarciu tunelu średnicowego w Łodzi, będzie to najsprawniejsza linia transportu zbiorowego prowadząca do Łodzi warto, aby wskazać które obszary powinny być obsługiwane przez dowóz do stacji Pabianice, Pabianice Północne, Łódź Lublinek i czy, ewentualnie, gmina widzi zasadność budowy przystanku kolejowego na swoim terenie. Byłoby to także realizacją wskazania „wzmocnienie komunikacji zbiorowej z ośrodkami miejskimi - Pabianicami i Łodzią; w tym z istniejącymi i planowanymi stacjami kolejowymi” ze s. 40.

Uwagi organu nr 1-4 uwzględniono i wprowadzono wynikające z nich zmiany w projekcie strategii. Uwagę nr 5 uwzględniono częściowo, wskazując potencjalną lokalizację przystanku kolejowego na terenie gminy, a także w postaci tekstowej wskazano obręby, które stacje kolejowe będą obsługiwać poszczególne obręby gminy Pabianice.

 

Uwagi mieszkańców

W dniu 22.05.2024 r. wpłynął wniosek mieszkańca do projektu Strategii o treści:

Wnoszę o ujednolicenie zagospodarowania przestrzennego w całym pasie północnej części Hermanowa od numeru 8A w kierunku zachodnim do numeru 16.

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ jej treść wykracza poza zakres regulowany zapisami strategii rozwoju gminy.

 1. Przebieg procedury środowiskowej

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Projekt strategii rozwoju gminy obowiązkowo podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 18.04.2024 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031.

W dniu 09.05.2024 r. na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wyrażone w piśmie znak WOOŚ.411.133.2024.MGw.2 z dnia 22.04.2024 r. dokonano uzupełnienia wniosku do tego organu.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 13.05.2024 r. o sygnaturze NZ OZNS.9022.205.2024.PD uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem o sygnaturze WOOŚ.411.133.2024.MGw.2 z dnia 13.05.2024 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024 – 2031.

 

WÓJT GMINY PABIANICE

Marcin Wieczorek