Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.06.20 - Porządek obrad III sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad Rady Gminy Pabianice

 1. Otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. i sprawozdań finansowych za rok 2023.
 8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2023 r.
 9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
 10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2023 rok – Uchwała Nr III/A/2024;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2023 rok – Uchwała Nr III/B/2024;
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr III/C/2024;
  4. Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 - Uchwała Nr III/D/2024;
  5. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Pabianice - Uchwała Nr III/E/2024.
 12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 13. Komunikaty i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
/-/ Jerzy Błoch