Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508, 1693), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania tych opłat, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2016 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  (269,90KB)

PDFUchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 - protokół głosowania (33,44KB)