Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2018 r. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r. (102,11KB)

PDFUchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 - protokół głosowania (33,08KB)