Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.07.09 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia „Planu ogólnego gminy Pabianice”

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Pabianice (574,41KB)
DOCXFormularz - wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego - wzór (docx) (57,67KB)
PDFFormularz - wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego - wzór (pdf) (237,47KB)
 

 

Znak sprawy: PPN.6720.1.2024

                        Pabianice, dnia 9.07.2024 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PABIANICE
o przystąpieniu do sporządzenia „Planu ogólnego gminy Pabianice”

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Pabianice oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 9.07.2024 do dnia 31.08.2024 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Pabianice wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509). Wzór formularza dostępny jest w Urzędzie Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice w zakładce Tablica ogłoszeń - 2024.07.09 – OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Pabianice. Ponadto w ww. zakładce znajdą Państwo dodatkową informację dot. wniosków do planu ogólnego.

Wnioski można składać na ww. formularzu w formie:

  • papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub korespondencyjnie na ww. adres Urzędu, lub
  • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka.

Składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania  albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Podając nr działki, której dotyczy wniosek, należy podać również nazwę obrębu, w którym ta działka się znajduje.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

 

WÓJT GMINY PABIANICE

Marcin Wieczorek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pabianice - ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Pabianicach: https://bip.pabianice.gmina.pl/1617/ochrona-danych-osobowych-klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach (ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Prosimy szczególnie o składanie wniosków przez osoby, które na swoich działkach budowlanych, położonych w ciągach zabudowy mieszkaniowej, planują realizować lub już realizują działalność produkcyjną, składy lub magazyny (nie dotyczy to pozostałej działalności usługowej). Jeśli działalność ta ma być prowadzona na tej samej działce budowlanej, na której jest obecna lub planowana w przyszłości zabudowa mieszkaniowa, należy wskazać na załączniku graficznym do wniosku jaki fragment działki wnioskuję się by przeznaczyć na funkcję mieszkaniową, a jaki fragment na funkcję produkcyjną (lub składy i magazyny).

We wnioskach dot. przeznaczenia terenu pod działalność gospodarczą należy koniecznie precyzować czy zamiarem jest realizacja funkcję usługowej (z wyłączeniem składów i magazynów), składów i magazynów czy też funkcji  produkcyjnej. W planie ogólnym w strefach planistycznych mieszkaniowych nie może być bowiem jednocześnie dopuszczona do realizacji produkcja, dlatego wymaga ona odrębnego wyznaczenia.

Prosimy również o składanie wniosków przez osoby, które planują na swoich działkach zrealizować lub prowadzić dalej gospodarstwo rolne i chcieliby, by ich działki zostały objęte strefą produkcji rolniczej lub strefą wielofunkcyjną z zabudową zagrodową. Uwaga – w planie ogólnym nie można łączyć w ramach tej samej strefy funkcji produkcji rolniczej (w tym również zabudowy zagrodowej) z funkcją zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej! Większość ciągów istniejącej zabudowy w poszczególnych miejscowościach gminy Pabianice planowane jest do objęcia strefą wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W strefach tych nie będzie możliwy rozwój zabudowy zagrodowej i produkcji rolniczej!

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Pabianice (574,41KB)
DOCXFormularz - wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego - wzór (docx) (57,67KB)
PDFFormularz - wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego - wzór (pdf) (237,47KB)