Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073), pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. poz. 745) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależnosci od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załącznku nr 5 niniejszej uchwały;
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 (725,30KB)

PDFUchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 - protokół głosowania (33,14KB)