Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 217 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się uaktualnienia Tabeli Nr 5 załącznika nr1 i zmiane w załączniku Nr 3 do Uchwaly Nr L/460/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch