Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 217 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669) uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. polegających na zmianie przychodów przeznaczonych na finansowanie planowanej spłaty pożyczki tj. zmiejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 408.380 zł na spłatę pożyczki a zwiększa się przychody z tytutułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 289.567,69 zł i wolnych środków o kwotę 118.812,31 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki. § 2. W wyniku wyżej wymienionych zmian załącznik nr 2 do uchwały Nr L/460/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wobec powyższych zmian ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 331.964,94 zł. § 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzanym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. (199,19KB)

PDFUchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 - protokół głosowania (33,13KB)