Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 43, 44 i 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544, 1629), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 6 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem będącym mieszkańcem Gminy Pabianice. 2. Ustala się, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie do dn. 31 grudnia 2019 r.
§ 2. 1. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego;
2) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką – do 10. dnia następnego miesiąca;
3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego;
4) wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż 10 godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie;
5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

2. Podstawą do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest prowadzony przez niego dziennik obecności dziecka, zawierający potwierdzaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o czasie pobytu dziecka u opiekuna dziennego.

§ 3. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w wysokości 7,50 zł dziennie. § 4. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 2 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem do 10 godzin w danym dniu. 2. Za niepełną godzinę nie więcej niż 30 min. ustala się opłatę w wysokości 1 zł, powyżej 30 min. ustala się opłatę w wysokości 2 zł.
3. Opłata, o której mowa w ust.1 i 2 ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego.
4. Za czas nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, rodzic (opiekun prawny) opłat nie wnosi.
5. Opłata wnoszona jest miesięcznie w zależności od liczby godzin zrealizowanej opieki w miesiącu poprzedzającym wniesienie opłaty – do 20. dnia każdego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (106,18KB)

PDFUchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 - protokół głosowania (33,23KB)