Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2019. § 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 40.533.611,00 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset jedenaście złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 40.406.351,00 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
2) dochody majątkowe - 127.260,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.665.647,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 2. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.622.486,10 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 35.449.934,14 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 14/100);
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.172.551,96 zł (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 96/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.665.647,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 4;
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.117.449,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 6.088.875,10 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 6.088.875,10 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100) i zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.
§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2019 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 6.188.875,10 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100).
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysiący złotych);
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych);
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
6) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
7) celową na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
8) celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
2) wydatki w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2019 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8. § 11. Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody bieżące w kwocie 801.400,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 9;
2) wydatki w kwocie 801.400,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Ustala się: 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2019 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

§ 15. 1. Część opisowa budżetu Gminy wraz z Tabelami od nr 1 do 12 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. W Załączniku Nr 3 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok (748,71KB)

PDFUchwała nr V/43/2019 - protokół głosowania (33,09KB)