Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 638) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc: 1) Uchwała Nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2009 r., Nr 121, poz. 1215);
2) Uchwała Nr LVI/463/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice, w części obejmującą załącznik (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r., poz. 3696);
3) Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2009 r., poz. 407).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianioce

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice" (244,19KB)

PDFUchwała nr VI/59/2019 - protokół głosowania (33,59KB)