Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice

19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach odbędą się obrady XXI sesji Rady Gminy Pabianice

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice –Uchwała Nr XXI/A/2019 
  2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- Uchwała Nr XXI/B/2019
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr XXI/C/2019 
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – Uchwała Nr XXI /D /2019 
  5. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Uchwała Nr XXI/E/2019   
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok – Uchwała Nr XXI/F/2019 
  7. zmieniająca Uchwałę Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr XXI/G/2019 r. 
  8. ustalenia diet  i zwrotu kosztów podróży radnych – Uchwała Nr XXI/H/2019 
  9. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe dla gminy Pabianice – Uchwała Nr XXI/ I /2019 
  10. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r .- Uchwała Nr XXI/J/2019 
  11. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XXI/K/2019 
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 – Uchwała Nr XXI/L/2019 
  13. zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – Uchwała Nr XXI/M/2019
  14. określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020 – Uchwała Nr XXI/N/2019 
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 
 8. Komunikaty i sprawy różne.