Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r., poz. 271) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2018, poz. 6721) wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 2 "Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczacy Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (204,07KB)

PDFUchwała nr VII/70/2019 - protokół głosowania (33,50KB)