Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 8 ust. 33, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz.303, 326), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Pabianice pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia głównego konsultanta zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizującego zadania doradztwa metodycznego. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 r. w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). § 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim. 2. Do podpisania umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego. (102,76KB)

PDFUchwała nr VII/67/2019 - protokół głosowania (32,92KB)