Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) art. 6 j ust. 1 pkt 1, art 6 k ust. 1 i ust. 2-3 oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. § 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 14 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 28 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 1 bądź ust. 2.

§ 3. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, z dołu w następujących terminach: 1) za m-ce I,II,III - do 10 kwietnia każdego roku;
2) za m-ce IV,V,VI - do 10 lipca każdego roku;
3) za m-ce VII,VIII,IX - do 10 października każdego roku;
4) za m-ce X,XI,XII - do 10 stycznia następnego roku.

§ 4. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice. 2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywać się będzie również w drodze inkasenta.
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10% pobranych kwot.

§ 5. Uchyla się uchwałę NR XX/174/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i trybu jej uiszczania. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania (184,16KB)

PDFUchwała nr VII/65/2019 - protokół głosowania (33,20KB)