Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Pabianice. § 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
3. Należność z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia regulowana jest do 10 dnia każdego następnego miesiąca na wskazane konto bankowe.

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia wg poniższej tabeli:

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia
1. Powyżej 100 do 120% 40%
2. Powyżej 120 do 150 % 60%
3. Powyżej 150% do 200% 80%
4. Powyżej 200% 100%

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

 

PDF   Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie z (103,85KB)

PDFUchwała nr VII/64/2019 - protokół głosowania (33,22KB)