Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 41 pkt 2, 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej określone w § 1 nie dotyczą świadczeń w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń w formie posiłków, w sprawie których Rada Gminy Pabianice podjęła odrębne uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/110/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową, będącą w zakresie zadań własnych Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy (184,41KB)

PDFUchwała nr VII/63/2019 - protokół głosowania (33,20KB)