Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 176 pkt 4 ppkt c Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 998, 1076, 1544, 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu kosztów poniesionych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. § 2. Rodzinom wspierającym przysługuje zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na jedno dziecko w rodzinie wspieranej; § 3. Zwrotowi podlegają koszty poniesione na: 1) zakup artykułów szkolnych dla dzieci rodziny wspieranej;
2) zakup środków higienicznych;
3) zakup artykułów żywnościowch;
4) zakup biletów wstępu do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
5) zakup biletów komunikacji publicznej;
6) inne wydatki, uzgodnione z asystentem rodziny wspieranej i zaakceptowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 4. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie uzasadnionych kosztów faktycznie poniesionych przez rodzinę wspierającą w związku ze świadczeniem pomocy rodzinie wspieranej, tj. kosztów opieki nad dziećmi pochodzącymi z rodziny wspieranej, kosztów związanych z uczestnictwem rodzica biologicznego we wspólnych wyjściach do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. § 5. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych przez rodzinę wspierającą rachunków lub faktur wraz z oświadczeniem o poniesieniu wydatków, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym (221,83KB)

PDFUchwała nr VII/62/2019 - protokół głosowania (33,16KB)