Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadań pod nazwą: 1) "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 121.000,00 zł;
2) "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 224.000,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą pochodziły z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu Gminy Pabianice na 2019 r.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice. § 3. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. (103,58KB)

PDFUchwała nr IX/76/2019 - protokół głosowania (33,08KB)