Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 6 j ust. 1 pkt 1, art 6 k ust. 1 i ust. 2-3 oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania w ten sposób, że: 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 28 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny."
2) załącznik określony w § 4 ust. 3 do uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłat (179,99KB)

PDFUchwała nr IX/73/2019 - protokół głosowania (33,27KB)