Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 534 ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669, 2244, z 2019 r. poz. 534) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa: 1) od nieruchomości od osób fizycznych,
2) rolnego od osób fizycznych,
3) leśnego od osób fizycznych.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem do Uchwały.
3. Ustala się, że wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosić będzie 9% pobranego inkasa za każdą ratę podatku z tym, że wynagrodzenie za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nie może wynosić mniej niż 300 zł za inkaso sumy jednej raty podatku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pabianice Nr XXXV/310/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (201,05KB)

PDFUchwała nr X/85/2019 - protokół głosowania (33,25KB)