Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 409) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. § 2. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 2. Dotację celową dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. 3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 jest przyznawana na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pabianice.
4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, opieki nad dzieckiem w formie żłobka w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie.
5. Dotacji celowej udziela się z wyjątkiem przerwy wakacyjnej lub feryjnej, w czasie której żłobek jest zamknięty i nie zapewnia opieki nad dziećmi.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2, udziela się na wniosek podmiotu, prowadzącego żłobek złożony do Wójta Gminy Pabianice.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Wysokość miesięcznej części dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz liczby dzieci objętych opieką,według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.2. Wniosek o wypłatę miesięcznej części dotacji składany jest do Wójta Gminy Pabianice w terminie do 5 dnia danego miesiąca.
3. Wzór wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący żłobek.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do złożenia rozliczenia dotacji celowej, udzielonej w danym roku przez Wójta Gminy Pabianice, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym została przyznana dotacja.
2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W przypadku podmiotu, któremu udzielono dotacji, kończącemu swą działalność w trakcie roku, rozliczenie dotacji celowej należy złożyć w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej miesięcznej części dotacji z budżetu Gminy Pabianice.
4. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Pabianice a podmiotem prowadzącym żłobek, w oparciu o art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r.,poz. 2077 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice (385,12KB)

PDFUchwała nr XII/101/2019 - protokół głosowania (33,31KB)