Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Pabianice przyjmuje system uprawnień dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Pabianice, które spełniają następujące warunki: 1) dziecko w rodzinie posiada orzeczoną niepełnosprawność oraz
2) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka z zaleceniem zajęć logopedycznych bądź zajęć integracji sensorycznej lub
3) posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z zaleceniem zajęć logopedycznych bądź zajęć integracji sensorycznej.

§ 2. Przyjęcie systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Pabianice ma na celu wsparcie rozwoju tych dzieci, w szczególności w zakresie rozwoju zdolności adaptacyjnych i niwelowania dysfunkcji rozwojowych. § 3. Na każde dziecko do ukończenia 14-tego roku życia, które spełnia warunki określone w §1, przysługuje: 1) dopłata do jednej godziny zajęć z integracji sensorycznej w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 70,00 zł za 1 godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.
2) dopłata do jednej godziny zajęć z logopedii w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 50,00 zł za godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

§ 4. 1. Przyznanie lub odmowa uprawnień dla rodzin z dzieci z niepełnosprawnością następuje w drodze decyzji wydanej w oparciu o złożony wniosek i wymagane dokumenty.
2. Dopłata ma formę refundacji poniesionych wydatków.
3. Dopłata przyznawana jest na okres od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach do dnia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka, na które rodzic ubiega się o przyznanie wsparcia.
4. Faktury/rachunki wystawione na jednego z rodziców dziecka dostarcza się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do 5 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością (104,68KB)

PDFUchwała nr XII/97/2019 - protokół głosowania (33,18KB)