Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samodządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 6 j ust.1 pkt 1, art. 6 k ust. 1 i ust. 2-3 oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1454,1629, z 2019 r. poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik określony w § 1 pkt 2 do uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia (200,47KB)

PDFUchwała nr XII/91/2019 - protokół głosowania (33,32KB)