Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245, z 2019 r. poz. 534), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice, na okres od 1 września 2019 r. § 2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice , a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice na okres od 1 września 2019 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice . § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego .
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. (199,26KB)

PDFUchwała nr XIII/107/2019 - protokół głosowania (33,23KB)