Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 212, 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193, 2245, z 2019 r. poz. 525) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 964 870,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. § 4. W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się zmiany w tabeli nr 12 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. (509,82KB)

PDFUchwała nr XIII/105/2019 - protokół głosowania (33,09KB)