Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 34a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, poz.1287) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 506, 1309, 1287) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , ogólych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( D. U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249) uchwala się, co następuje:

§ 1. w Załączniku do Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice" wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się § 10 ust. 2 pkt 1 , który otrzymuje brzmienie: "1) wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego"
2) zmienia się § 11 ust. 2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "1 ) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości 300,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysług (108,93KB)

PDFUchwała Nr XV/135/2019 - protokół głosowania (33,63KB)