Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571), art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 , poz. 2245; z 2019 r. poz. 730, 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice wprowadza sie następujące zmiany: 1) zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie: " §1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych i szkołach podstawowych, zwanych dalej "szkołami" obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaczych i opiekuńczych, do liczby godzin zajęć odpowiednio dla:
1) dyrektorów szkół w ilości 3 godzin,
2) wicedyrektorów szkół w ilości 7 godzin."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydakty (104,83KB)

PDFUchwała Nr XV/133/2019 - protokół głosowania (33,50KB)