Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wg poniższej tabeli:

L.p. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia
1. Powyżej 100 do 120% 40%
2. Powyżej 120 do 150% 60%
3. Powyżej 150 do 200% 80%
4. Powyżej 200% 100%

 

2. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt wyłącznie w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wg poniższej tabeli:

 

L.p. Rodzaj ośrodka udzielającego schronienia osobom bezdomnym Odpłatność w procentach dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska
1. Schronisko dla osób bezdomnych 30%
2. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 50%".

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

 

PDF   Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia os (107,58KB)

PDFUchwała Nr XVII/147/2019 - protokół głosowania (33,33KB)