Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 21 września 2015 r. poz. 3635). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice (222,48KB)

PDFUchwała Nr XVII/146/2019 - protokół głosowania (33,10KB)