Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/284/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka) - po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice – uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka, zwanego dalej planem wraz z: 1) rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, sporządzonym w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice ; 2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały będącym integralną częścią planu. § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) badaniach archeologicznych w formie nadzoru - należy przez to rozumieć rodzaj badań polegających na obserwacji robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności, sporządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej, a w przypadku stwierdzenia stanowiska poinformowania WKZ;
2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 12 o ; 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość do 1,20 m: schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków, przy czym nie dotyczy to obiektów małej architektury; 5) planie –należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;
6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi;
7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wyniku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu;
8) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje – o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – nie więcej niż 40% powierzchni terenu zagospodarowanego zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem;
9) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący integralną część jego ustaleń, określony w §1 ust 1 pkt 1 uchwały;
10) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną w planie jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pabianice;
12) źródłach energii odnawialnej – należy przez to rozumieć takie źródła, które są wymienione w przepisach odrębnych o odnawialnych źródłach energii;
13) źródłach energii nieodnawialnej – należy przez to rozumieć źródła inne niż źródła energii odnawialnej, takie, których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zaliczamy wszystkie paliwa kopalne: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropę naftową, gaz ziemny, torf.

§ 4. 1. W planie określa się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów z uwagi na niewystępowanie powyższych na obszarze objętym planem.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami obowiązującymi: 1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) lokalizacja i numer zabytku archeologicznego;
5) zasięg strefy ochrony archeologicznej;
6) strefa ekspozycji widokowej;
7) tereny zmeliorowane;
8) strefa ochronna od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;
9) symbol określający przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu – inne niż wymienione w ust 1 mają charakter informacyjny.

§ 6. Ustala się następujące oznaczenia określające podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów: 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 3) - teren łąk i pastwisk; 4) WS - teren rowu melioracyjnego; 5) KDG - teren drogi publicznej klasy głównej; 6) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
Rozdział 2.Ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania iużytkowania terenu, zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody oraz ochrony zabytków idziedzictwa kulturowego na obszarze objętym planem
§ 7. Dla całego obszaru objętego planem ustala się: 1) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:
a) dla budynków lub ich fragmentów znajdujących się przed nieprzekraczalną linią zabudowy - dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę,

b) realizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

c) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych w pasie pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą terenu;


2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) realizację zewnętrznych części budynków z zakazem użycia materiałów z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) realizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, o wykończeniu elewacji i kolorystyce nawiązujących do budynku podstawowego,

c) możliwość lokalizacji zabudowy o przeznaczeniu podstawowym bezpośrednio w granicy nieruchomości, których istniejąca szerokość jest mniejsza lub równa 16 m;


3) w zakresie zagospodarowania jako przestrzenie publiczne wskazuje się tereny oznaczone KDG, KDD:
a) zagospodarowanie w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym ruchowo,

b) konieczność zapewnienia oświetlenia w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie;


4) zakaz realizacji obiektów i budowli o wysokości 50,0 m n.p.t. i wyższych;
5) ze względu na prawidłowość funkcjonowania partu lotniczego im. W. Reymonta obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; ograniczenie to obejmuje również inwestycje celu publicznego z zakresu łączności;
6) realizację zabudowy w oparciu o wskaźniki intensywności zabudowy określone w Rozdziale 5 za wyjątkiem obiektów określonych według przepisów odrębnych.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska i przyrody: 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – za wyjątkiem dróg i infrastruktury technicznej;
2) w zakresie ochrony akustycznej – obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych;
a) dla terenów oznaczonych MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych RM, jak dla zabudowy zagrodowej;


3) obszar objęty planem znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWK nr 401 Niecka Łódzka, którego ochronę należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie melioracji:
a) w przypadku działań inwestycyjnych, obowiązek przebudowy sieci drenarskiej w sposób zapewniający swobodny odpływ wód drenażowych z pozostałych terenów, na których funkcjonują urządzenia melioracyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku stwierdzenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kolidujących z inwestycją bądź nieujętych w ewidencji wód oraz gruntów zmeliorowanych, postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 9. W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego: 1) na obszarze lokalizacji zabytków archeologicznych AZP 68-50/143, AZP 68-50/1, AZP 68-50/136, AZP 68-50/137, realizacja robót ziemnych lub dokonywanie zmian charakteru dotychczasowej działalności, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) w przypadku robót ziemnych lub dokonywania zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony archeologicznej nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzorów;
3) wyznacza się strefę ochrony ekspozycji widokowej kościoła parafialnego pw. św. Marcina znajdującego się poza obszarem objętym planem, w której obowiązuje zakaz nowych nasadzeń zwartej zieleni wysokiej i zachowanie parametrów dla nowej zabudowy, zgodnie z § 20 i § 21.

Rozdział 3.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowysystemów komunikacji iinfrastruktury technicznej
§ 10. 1. Ustala się podstawową obsługę komunikacyjną obszaru za pośrednictwem istniejących dróg: nr 108261E, nr 108263E oraz nr 108262E znajdującej się poza obszarem objętym planem. 2. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące warunki funkcjonalno-techniczne:

lp. oznaczenie terenu drogi nazwa ulicy lub odcinka szerokość drogi w liniach rozgraniczających (według rysunku planu) informacje dodatkowe (według rysunku planu)
1) 1.KDG krajowa nr 71, główna od 0 m do 4 m - poszerzenie w rejonie skrzyżowania o wymiarach 5 m x 5 m
2) 2.KDG krajowa nr 71, główna od 3 m do 10m - łączne zagospodarowanie z częścią pasa drogowego znajdującego się poza obszarem objętym planem
3) 1.KDD gminna 10 m - poszerzenia w rejonie skrzyżowania o wymiarach 5 m x 5 m
4) 2.KDD projektowana 10 m - poszerzenie w rejonie skrzyżowania o wymiarach 5 m x 5 m
5) 3.KDD projektowana 10 m - poszerzenia w rejonie skrzyżowania o wymiarach 5 m x 5 m
6) 4.KDD gminna 10 m - poszerzenia w rejonie skrzyżowania o wymiarach 5 m x 5 m
7) 5.KDD gminna 10 m - istniejąca droga wraz z poszerzeniem

 

 

3. W ramach zagospodarowania terenów dróg publicznych wymienionych w pkt.1, ustala się dodatkowo:
1) zagospodarowanie z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych w zakresie realizacji dróg publicznych;
2) możliwość realizacji ścieżek rowerowych;
3) możliwość realizowania nadziemnych oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury;
4) zagospodarowanie w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo.

4. Ustala się możliwość tworzenia dróg wewnętrznych przy zachowaniu ustaleń:
1) szerokość wynoszącą co najmniej 10 m;
2) jako włączonych do istniejącego układu dróg publicznych, a w przypadku, gdy z uwagi na istniejące uwarunkowania, włączenie obustronne nie jest możliwe – jako zakończonych placem do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m;
3) możliwość realizowania nadziemnych oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury.

5. Na obszarze objętym planem obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskazaniami ustalonymi w przepisach odrębnych.

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej;
2) wyposażenie sieci wodociągowej w hydranty do celów przeciwpożarowych;
3) zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wód na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 1) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie;
2) możliwość korzystania z atestowanych zbiorników bezodpływowych, do czasu zapewnienia możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji gminnej, z obowiązkiem podłączenia się do niej po jej rozbudowie;
3) możliwość stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.

§ 13. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się: 1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;
2) możliwość zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem naturalnej retencji gruntu, również poprzez budowę zbiorników wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi – z zakazem ich wyprowadzania i zakłócania stosunków wodnych na terenach działek sąsiednich;
3) oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych.

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 1) obowiązek zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości, na której są wytwarzane, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) selektywną zbiórkę odpadów z zachowaniem obowiązujących na terenie gminy regulacji w tym zakresie.

§ 15. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 1) zasilanie za pośrednictwem istniejącej linii elektroenergetycznej, przebiegającej poza obszarem objętym planem;
2) przyłączenie indywidualne na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) lokalizację stacji trafo SN/nn poza liniami rozgraniczającymi dróg, na wydzielonych działkach z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej, stacji transformatorowych słupowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;
4) zachowanie istniejących linii napowietrznych 15 kV wraz ze strefą ochronną o szerokości po 7,5 m na każdą stronę, z zakazem sytuowania w strefie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz zakazem nasadzeń drzew.

§ 16. Obowiązek zaopatrzenia w ciepło z lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, z obowiązkiem stosowania instalacji lub urządzeń spełniających standardy emisyjne, w których stosuje się źródła energii nieodnawialnej lub źródła energii odnawialnej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska, za wyjątkiem turbin wiatrowych. § 17. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) obsługę z sieci istniejącej oraz projektowanej;
2) obsługę abonentów realizowaną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 18. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości – zgodnie z regulacją wynikająca z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów jak dla nowych działek budowlanych, o których mowa w § 20.

§ 19. 1. Warunkiem wydzielenia nowych działek budowlanych jest zapewnienie im dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych oraz możliwości obsługi infrastrukturą techniczną na warunkach określonych niniejszym planem. 2. Ustalenia niniejszego rozdziału oraz ustalenia szczegółowe dla terenu w zakresie parametrów nowych działek budowlanych, nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczających dróg, podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego i poprawy istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dla dokonywania podziałów na nowe działki budowlane ustala się: przebieg linii podziału sięgających linii rozgraniczających dróg taki sam jak istniejących granic działki, która podlega podziałowi lub do nich prostopadły.

Rozdział 5.Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów
§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1.MN do 7.MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, garaże i budynki gospodarcze,

b) jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa,

c) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej, zieleni;


2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z przebiegiem linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,

b) dopuszcza się możliwość przebudowy, nadbudowy istniejących siedlisk, przy spełnieniu ustaleń § 20 pkt. 2 lit. c), d), e), f) oraz pkt. 3,

c) dopuszcza się możliwość zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej,

f) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
- minimalny: 0,01,

- maksymalny: 0,8;3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
- zabudowa mieszkaniowa i usługowa nieprzekraczająca 10 m,

- zabudowa garażowa i gospodarcza nieprzekraczająca 5 m,b) dachy:
- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45° oraz dachy płaskie,

- dla zabudowy garażowej i gospodarczej: dachy o kącie nachylenia połaci do 45° oraz dachy płaskie;4) w zakresie zasad podziału nieruchomości – możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz powierzchni wynoszącej co najmniej 800 m 2 ; 5) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych jak i garażowych) dla nowych inwestycji, ustala się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 2 miejsca na każde mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej co najmniej 1 miejsce na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RM , 2.RM , 3.RM ustala się: 1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej, obsługi rolnictwa, garaże i budynki gospodarcze, inwentarskie, wiaty,

b) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej, zieleni;


2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z przebiegiem linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,

b) możliwość zachowania istniejącej zabudowy z możliwością przekształceń, zmiany sposobu użytkowania,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 % powierzchni działki budowlanej,

d) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70 % powierzchni działki budowlanej,

e) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
- minimalny: 0,01,

- maksymalny: 0,8;3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
- zabudowa mieszkaniowa, obsługi rolnictwa, inwentarska i wiaty nieprzekraczająca 10 m,

- zabudowa garażowa i gospodarcza nieprzekraczająca 6 m;b) dachy:
- dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45 o oraz dachy płaksie,
- dla zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej i wiat: dachy o kącie nachylenia połaci do 45 o oraz dachy płaskie;


4) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych jak i garażowych) dla nowe inwestycji, ustala się:
a) dla zabudowy zagrodowej co najmniej 2 miejsca na każde mieszkanie,

b) dla zabudowy obsługi rolnictwa co najmniej 1 miejsce na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.WS ustala się: 1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe - rów melioracyjny,

b) jako przeznaczenie uzupełniające - urządzenia i budowle służące gospodarce wodnej;


2) w zakresie zagospodarowania terenu:
a) możliwość wykorzystania jako odbiornika wód opadowych,

b) możliwość przebudowy, modernizacji i przykrycia, po uzyskaniu pozwoleń, zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.RŁ ustala się: 1) jako przeznaczenie podstawowe - teren łąk i pastwisk;
2) w zakresie zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.Ustalenia końcowe
§ 24. 1. Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów oznaczonych MN na 30 %. 2. Dla terenów oznaczonych RM, RŁ, KDG, KDD, WS oraz przeznaczonych pod realizacje celów publicznych – powyższej stawki nie ustala się.
§ 25. Dla obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. § 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 28. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

 

 

PDF   Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka (1,85MB)

PDFUchwała Nr XVII/140/2019 - protokół głosowania (33,29KB)