Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Roczny program współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Pabianicach.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczn (219,99KB)

PDFUchwała Nr XIX/161/2019 - protokół głosowania (33,44KB)