Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.1170), pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (192,11KB)

PDFUchwała Nr XX/162/2019 - protokół głosowania (33,29KB)