Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PABIANICE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLVI/417/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.12.2019 r. do 17.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pokój 11 w godzinach pracy urzędu. W siedzibie można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 08.01.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pokój 32.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2020 r. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do planu miejscowego jest Wójt Gminy Pabianice.

Jednocześnie Wójt Gminy Pabianice na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwał:

  • Nr XVII/143/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów,
  • Nr XVII/142/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu i studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 17.01.2020 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2)    ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail:

w terminie do dnia 17.01.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Wnioski niedotyczące zakresu zmiany planu i zmiany studium oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice oraz jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planów i studium.

WÓJT GMINY PABIANICE
MARCIN WIECZOREK

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (45,50KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice (391,25KB)
PDFRysunek z projektem planu (3,90MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (2,56MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny (3,47MB)