Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uwaga: Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pabianice ZMIENIA LOKALIZACJĘ !!! Od 17 sierpnia 2023 roku PSZOK będzie znajdował się na ul. Torowej 25 na terenie GS (w północnej części placu)

mapapszok1.png

 

Aby oddać odpady na PSZOK należy umówić się telefonicznie: tel. 42 213 96 60, 42 213 96 76 wew.100

Osoba przywożąca odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Odpady OBOWIĄZKOWO muszą zostać posegregowane przed ich dostarczeniem.

Odpady należy przywieźć w workach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie prawidłowości dostarczonych odpadów.

Osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów i pojemników.   

Uwaga: Teren PSZOK jest monitorowany! Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Pabianice mieści się w Pabianicach przy ul. Torowej 25.

Prowadzący PSZOK: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

PSZOK czynny jest w każdy wtorek i czwartek od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę od 8:00 do 13:00.
 
Rodzaje odpadów jakie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • Papier;
 • Metal
 • Tworzywa sztuczne;
 • Opakowania wielomateriałowe;
 • Szkło;
 • Bioodpady - jeżeli na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym nie jest prowadzone kompostowanie we własnym zakresie przy użyciu kompostownika przydomowego;
 • Przeterminowane leki;
 • Chemikalia;
 • Zużyte baterie i akumulatory;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • Zużyte opony od samochodów osobowych do 8 szt. rocznie na nieruchomość;
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w objętości do 2 m3 rocznie na jedną nieruchomość;
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 • Odpady tekstyliów i odzieży.

Na PSZOK nie będą przyjmowane:

 • Obuwie, pościel, kołdry
 • Elementy wypełnione materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna)
 • Odpady zawierające azbest
 • Zmieszane odpady komunalne
 • Smoła, papa, asfalt
 • Wata szklana
 • Popiół, żużel
 • Butle gazowe
 • Opony do samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych itp.
 • Szkło zbrojeniowe, hartowane,
 • Części samochodowe (elementy karoserii, wnętrza, zderzaki, reflektory, szyby samochodowe)
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
 • Odpady w opakowaniach cieknących
 • Porcelana, talerze, filiżanki itp.
 • Odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
 • Odpady pochodzące od mieszkańców innej gminy
 • Odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
 • Odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym
 • Zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, papą, styropianem, drewnem itp.)
 • Odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
 • Odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw

Czy przekazując odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych muszę za zapłacić?
 
Odpady do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie.
 
Kto może przekazać odpady do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 
Do Punktu przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pabianice. W celu skorzystania z PSZOK właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapisać się na listę zapisów. Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, nr telefonu, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaje i szacowane ilości odpadów do przywiezienia na PSZOK. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

 
Od kogo nie będą przyjmowane odpady na PSZOK?

 • Od osób zamieszkałych poza terenem Gminy Pabianice,
 • Od podmiotów gospodarczych (dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności)

Kto przyjmuje sprawy związane Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
 
W sprawie PSZOK można kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Pabianicach (42) 213 96 60 pok. 16.

W celu skorzystania z PSZOK należy zapisać się na listę zapisów:  tel. 42 213 96 60 wew. 100 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach.

 

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY PABIANICE

§ 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pabianice.

§ 2. PSZOK zlokalizowany jest  przy ul. Torowej 25 w Pabianicach.

§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest w każdy wtorek i czwartek od 08:00 – 16:00 oraz w każdą sobotę  od 08:00 – 13.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

§ 5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem  przyjmowanych odpadów w punkcie oraz po weryfikacji, czy właściciel nieruchomości dostarczający odpady figuruje w wykazie właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy Pabianice.

§ 6.  Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,

2) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

3) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

5) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

6) Odpady budowlano - rozbiórkowe z gospodarstw domowych  pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w objętości do 2m3 rocznie na nieruchomość,

7) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 – od samochodów osobowych 8 szt. rocznie na nieruchomość,

8) Bioodpady  o kodzie 20 02 01 - jeżeli na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym nie jest prowadzone kompostowanie we własnym zakresie przy użyciu kompostownika przydomowego,

9) Szkło o kodzie 15 01 07,

10) Tworzywa sztuczne o kodzie 15 01 02,

11) Papier o kodzie 15 01 01,

12) Odpady wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

13) Metale o kodzie 15 01 04,

14) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek o kodzie ex 20 01 99,

15) Odpady tekstyliów i odzieży o kodach 20 01 10, 20 01 11,

16) Odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć).

§ 7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

§ 8. W celu skorzystania z PSZOK właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapisać się na listę zapisów. Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, nr telefonu, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaje i szacowane ilości odpadów do przywiezienia na PSZOK. Podane podczas zapisu informacje weryfikowane są przez urząd pod kątem potwierdzenia wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami za nieruchomość, z której pochodzą odpady, a podanie nieprawdziwych danych skutkuje skreśleniem z listy.

§ 9. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady na PSZOK na własny koszt w wyznaczonym podczas zgłoszenia terminie.

§ 10. Odpady wymienione w §6 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 11. Ustala się następujące pojemności pojemników:

1) pojemniki o pojemności 240 l ,1,5 m3, 2,5m3, 5 m3, 7m3

2) kontenery o pojemności 1100 l.

§ 12. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

§ 13. Bioodpady (trawa, liście, pocięte gałązki) przyjmowane są luzem, nie mogą one zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemi i kamieni), resztek żywności pochodzenia zwierzęcego (kości), pozostałości po spaleniu.

§ 14. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

§ 15. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1) do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane samodzielnie  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pabianice,

2) odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone,

3) opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych winny być nieuszkodzone,

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów oraz umieszczenia ich w kontenerach lub miejscach do nich przeznaczonych,

5) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PSZOK zasad czystości i porządku oraz bezwzględnie zastosować się do poleceń i wskazań pracowników obsługi,

6) potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

§ 16. Na terenie PSZOK zabrania się:

1) poruszania osób postronnych, niezwiązanych z procedurą dostawy i wyładunku odpadów,

2) wchodzenia do kontenerów, pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

3) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

§ 17. Na teren PSZOK nie są przyjmowane odpady inne niż wymienione § 6 niniejszego Regulaminu i odpady dowożone przez właścicieli nieruchomości niefigurujących w wykazie właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy Pabianice.

§ 18. Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały one w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

§ 19. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione na terenie PSZOK.

§ 20. Na terenie PSZOK zainstalowany jest monitoring wizyjny. Informacje na temat monitoringu zostały zawarte w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

§ 21. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, telefonicznie na nr: 42 213 96 60, faxem na nr 42 298 77 95 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług.